>

Head of Fashion Business & Development AMFI

HTNK is looking for: Hoofd Fashion Business & Development AMFI

Wij zijn op zoek naar een professional met leiderschapskwaliteiten, die een liefde koestert voor studenten en mode én een visie heeft op de toekomst van de mode industrie en het onderwijs daarvoor en een team kan inspireren en aansturen.

Zo maak jij het verschil:

Als hoofd van de afstudeerrichting Fashion Business & Development binnen AMFI is jouw rol toekomstgerichte, strategische, creatieve en gedreven professionals voor de modebranche op te leiden. Samen met het team ontwikkel je en sta je achter het onderwijsprogramma dat nodig is om dit te bereiken. Je streeft naar continue vernieuwing daarin om de branche niet alleen te dienen maar ook en vooral voor te zijn. Zo kunnen toekomstige alumni leidend zijn in de transformatie die de sector nodig heeft. Daarbij staan maatschappelijke uitdagingen, circulariteit en digitalisering centraal, zonder het onderscheidend vermogen van creativiteit te veriezen. Je prikkelt zo de ambitie en de nieuwsgierigheid van jonge mensen naar de ontwikkelingen binnen de value chain van mode. Zo kunnen zij straks hun bijdrage gaan leveren aan de transformatie van mode naar een gezonde, inclusieve, circulaire en betekenisvolle industrie. Dit doe je samen met 15 tot 20 docenten door ze te motiveren, te ondersteunen en te faciliteren. Hierbij heb je oog voor de individuele groei en ontwikkeling van elke medewerker. Binnen het managementteam werk je samen met de opleidingsmanager van AMFI en de andere hoofden (Branding, Design en Interdisciplinair) aan de toekomst van het grootste mode-instituut in Nederland Zo verrijk jij ons Op de HvA zijn geen twee medewerkers hetzelfde. Dus wie je ook bent, je vult ons team altijd aan. Onze dagelijkse praktijk vraagt om een ervaren en empathische leidinggevende met analytische, reflectieve maar ook pragmatische vaardigheden. We staan voor een cultuur waarbij daadkracht, optimisme, professionaliteit en transparantie centraal staan. Gezien het karakter van de functie zijn we op zoek naar iemand met uitstekende samenwerkende en communicatieve vaardigheden. Verder neem je mee:

 • Ruime ervaring in een leidinggevende positie in de mode-industrie en/of hoger onderwijs;
 • Kennis van en passie voor de productontwikkeling, de productie en de consumptie van mode. Maar ook creativiteit en kennis van entrepreneurship, nieuwe businessmodellen, bedrijfsstrategieën, innovatie processen en transitieprocessen in de mode industrie;
 • Een (bij voorkeur relevant) masterdiploma;
 • Een onderwijsbevoegdheid of de bereidheid deze te halen;
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Een veelzijdige en dynamische opdracht in een organisatie die volop in ontwikkeling is met veel mogelijkheden om het verschil te maken. Werken bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), een opleiding binnen de grootste faculteit van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), FDMCI biedt jou als leidinggevende bovendien een inspirerende werkomgeving. Want waar anders dan bij de HvA/AMFI:

 • Draag je bij aan de ambitie een vooraanstaande speler te blijven in het onderwijsveld, die studenten voorbereidt op een succesvolle carrière in het werkveld;
 • Kun je daadwerkelijk het verschil maken met je kennis en ervaring als leidinggevende binnen een onderwijsorganisatie in transitie waarin het onderwijs wordt vernieuwd en de organisatie wordt geprofessionaliseerd;
 • Kom je in een werkomgeving terecht met onderwijs- en modeprofessionals die studenten stimuleren de samenleving met onderscheidende concepten, producten en diensten te verrijken, met een commerciële én een maatschappelijke waarde.

Dit zegt jouw toekomstige collega

‘Binnen AMFI werk ik met een bruisend team met een hoge mate van vakmanschap en kennis van het modevak. Collega’s zijn bevlogen en inspirerend.’ Roger Gerards [Hoofd Fashion & Design]

Je taken bestaan concreet uit het volgende. - De ontwikkeling, de organisatie en het borgen van de kwaliteit van het Business & Development onderwijs vanaf het tweede halfjaar in jaar 1 tot en met het afstuderen in jaar 4; - Je draagt vanuit een inhoudelijk en onderwijskundig perspectief bij aan de vernieuwing van het Business & Development onderwijs;  - Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitszorgsysteem van de curricula van de richting Business & Development;  - Je onderhoudt contacten met het werkveld en vertegenwoordigt de opleiding in (landelijke en internationale) overleggen en op beurzen en tentoonstellingen; - Je vertaalt uitdagingen in de mode-industrie naar het modeonderwijs; - Je werkt samen met ervaren onderzoekers om innovatief onderzoek snel(ler) te kunnen ontwikkelen en te integreren in het curriculum; - Als lid van het management team draag je bij aan de algemene organisatie van de opleidng in zijn geheel. Wat je verder krijgt - Een fulltime positie van 40 uur. - Een bruto maandsalaris tussen € 5.269,46 tot € 6.698,86 (schaal 12 cao hbo) bij een volledige aanstelling en afhankelijk van opleiding en ervaring. - Een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%van je bruto jaarsalaris. - Ruim 10 verlofweken per jaar bij een 40-urige werkweek. - Recht op verschillende soorten verlof, zoals (on)betaald ouderschapsverlof, zorgverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en een regeling voor oudere medewerkers. - Afhankelijk van jouw situatie, kun je gebruik maken van een van de volgende mogelijkheden: kilometervergoeding voor je woon-werkverkeer, een NS-Business Card, een eigen HvA-fiets of belastingvoordeel bij de aanschaf van een andere fiets. Kun je, bijvoorbeeld vanwege een functiebeperking, niet met eigen of openbaar vervoer komen? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. - Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen, onder andere via onze eigen HvA Academie en de online trainingen van Good Habitz. - Volop aandacht voor jouw werkplezier en werk-privébalans. En voor jouw vitaliteit. Zokun je voordelig deelnemen aan onze sportactiviteiten speciaal voor HvA- medewerkers of via het sportcentrum USC. Ook kun je gebruikmaken van onze (loopbaan)coaches en van online tools die je ondersteunen bij je mentale gezondheid. - Een goede pensioenregeling via ABP. - Een laptop en telefoon. Ook krijg je een maandelijkse internetvergoeding van € 50,-. - Last but not least: een werkplek gevestigd in een monumentaal pand in een dynamische omgeving waarin je in een fijne sfeer samenwerkt met collega’sdie je ook buiten het werk om kunt ontmoeten, bijvoorbeeld via onze community’s, zoals community’s HvAPride, HvA Alumni, HvA United, JongHvA en FEM IT. Bekijk hier al onze arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden op maat.

Word onze nieuwe Hoofd FBD - Stuur je CV, referenties en persoonlijke motivatiebrief vóór 2 oktober via de volgende link, Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Wil je eerst meer weten over de functie? Mariette Hoitink van HTNK kan je er alles over vertellen. mail naar mariette@htnkinternational.com. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar vacatures@hva.nl. Creating tomorrow op de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie AMFI is het grootste mode-instituut in Nederland en bestrijkt de gehele modeketen. AMFI leidt getalenteerde studenten op voor een loopbaan in de mode met een docententeam van ongeveer 140 medewerkers. AMFI maakt onderdeel uit van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI), een van de zeven faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam. In de faculteit wordt associate degree, bachelor en masteronderwijs verzorgd voor ca. 10.000 studenten op het gebied van mode, media, communicatie, ontwerp en ict. Samen met acht lectoraten, gemeenschappelijke labs en een groot aantal partners wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Bij de faculteit werken ongeveer 1.100 medewerkers (730 fte).

-

HTNK is looking for: Head of Fashion Business & Development AMFI We are looking for a professional with leadership qualities, who has a love for students and fashion and a vision of the future of the fashion industry and its education and can inspire and lead a team.

This is how you make a difference

As head of the Fashion Business & Development department within AMFI, your role is to train future-oriented, strategic, creative and driven professionals for the fashion industry. Together with the team, you develop and support the educational program needed to achieve this. You strive for continuous innovation in this to not only serve the industry but also and most importantly to be ahead of it. This way, future alumni can be leaders in the transformation the industry needs. In this, social challenges, circularity and digitalization are central, without losing the distinctiveness of creativity. You thus stimulate the ambition and curiosity of young people about the developments within the value chain of fashion. This way they can soon start contributing to the transformation of fashion into a healthy, inclusive, circular and meaningful industry. You do this together with 15 to 20 teachers by motivating, supporting and facilitating them. In doing so, you have an eye for the individual growth and development of each employee. Within the management team you will work together with the AMFI program manager and the other heads (Branding, Design and Interdisciplinary) on the future of the largest fashion institute in the Netherlands.

This is how you enrich us

At the HvA, no two employees are the same. So whoever you are, you will always complement our team. Our daily practice demands an experienced and empathetic manager with analytical, reflective but also pragmatic skills. We stand for a culture where decisiveness, optimism, professionalism and transparency are key. Given the nature of the position, we are looking for someone with excellent collaboration and communication skills. Furthermore, you bring with you:

 • Extensive experience in a leadership position in the fashion industry and/or higher education;
 • Knowledge of and passion for the product development, production and consumption of fashion. As well as creativity and knowledge of entrepreneurship, new business models, business strategies, innovation processes and transition processes in the fashion industry;
 • A masters degree (preferably relevant);
 • A teaching qualification or willingness to obtain one;
 • An excellent command of the Dutch and English language in word and writing.

A versatile and dynamic assignment in a developing organization with many opportunities to make a difference. Working at the Amsterdam Fashion Institute (AMFI), a course within the largest faculty of the Hogeschool van Amsterdam (HvA), FDMCI also offers you as a manager an inspiring working environment.

Because where else but at the HvA/AMFI:

 • Do you contribute to the ambition to remain a leading player in the educational field, preparing students for a successful career in the work field;
 • Can you actually make a difference with your knowledge and experience as a manager within an educational organization in transition in which education is being renewed and the organization is being professionalized;
 • Will you find yourself in a working environment with education and fashion professionals who encourage students to enrich society with distinctive concepts, products and services, with commercial as well as social value.

This is what your future colleague says 'Within AMFI, I work with a vibrant team with a high degree of professionalism and knowledge of the fashion profession. Colleagues are passionate and inspiring. - Roger Gerards [Head of Fashion & Design]'

Specifically, your duties will consist of the following.

 • The development, organization and securing the quality of the Business & Development education from the second semester in year 1 until graduation in year 4;
 • You contribute to the renewal of Business & Development education from a content and educational perspective;
 • You are responsible for the quality assurance system of the curricula of the Business & Development direction;
 • You maintain contacts with the professional field and represent the program in (national and international) consultations and at fairs and exhibitions;
 • You translate challenges in the fashion industry to fashion education;
 • You cooperate with experienced researchers to develop innovative research fast(er) and integrate it into the curriculum;
 • As a member of the management team, you will contribute to the overall organization of the program as a whole.

What else you will get

 • A full-time position of 40 hours.
 • A gross monthly salary between € 5,269.46 and € 6,698.86 (scale 12 of the collective labor agreement for higher professional education) for a full-time appointment and depending on education and experience.
 • A year-end bonus of 8.3% and vacation pay of 8% of your gross annual salary.
 • More than 10 weeks of leave per year for a 40-hour week.
 • Entitlement to various types of leave, such as (un)paid parental leave, care leave, adoption and foster care leave and a scheme for older employees.
 • Depending on your situation, you can make use of one of the following options: a mileage allowance for your commute, an NS Business Card, your own HvA bicycle or a tax benefit when purchasing another bicycle. Are you unable to travel by your own or public transport because of a disability, for example? Then we will look at the possibilities together.
 • Plenty of opportunities for personal development, including through our own HvA Academy and Good Habitz online training courses.
 • Plenty of attention for your job satisfaction and work-life balance. And for your vitality. For example, you can take part in our sports activities especially for HvA employees or through the USC sports center. You can also make use of our (career) coaches and online tools to support your mental health.
 • A good pension plan through ABP.
 • A laptop and phone. You also get a monthly internet allowance of €50.
 • Last but not least: a workplace located in a monumental building in a dynamic environment where you will work in a pleasant atmosphere with colleagues you can also meet outside of work, for example through our communities, such as HvAPride, HvA Alumni, HvA United, JongHvA and FEM IT. Check out all our employment conditions and customized opportunities here.

Become our new Head of FBD

 • Send your CV, references and personal motivation letter by October 2 using the following link. Applications sent directly to the contact person or otherwise will not be processed.
 • Want to know more about the position first? Mariette Hoitink from HTNK can tell you all about it. email mariette@htnkinternational.com. For more information about the application process, please email vacatures@hva.nl.
 • Creating tomorrow at the faculty of Digital Media and Creative Industry AMFI is the largest fashion institute in the Netherlands and covers the entire fashion chain. AMFI trains talented students for careers in fashion with a teaching team of about 140 employees. AMFI is part of the faculty of Digital Media and Creative Industry (FDMCI), one of the seven faculties of the Amsterdam University of Applied Sciences. The faculty provides associate degree, bachelors and masters education for about 10,000 students in the fields of fashion, media, communication, design and ict. Together with eight lectorates, joint labs and a large number of partners, practice-oriented research is carried out. The faculty has approximately 1,100 employees (730 FTE).


Do you fit to the described profile, and are you ready for an exciting next step in your career? Please apply now with an English resume!