>

Head of Fashion & Branding

Amsterdam, The Netherlands

HTNK is looking for Amsterdam Fashion Institute (AMFI) for the Amsterdam University of Applied Sciences: Head of Fashion & Branding (1.0 FTE)

AMFI is the largest fashion institute in the Netherlands; it is also the only fashion institute in the Netherlands that covers the entire fashion chain. AMFI educates students for a career in the fashion world and has a teaching team of approximately 140 employees.

Under the influence of social shifts and social issues, the fashion landscape is changing and innovation, sustainability, diversity and digitization are taken for granted. AMFI wants to be and remain a leading player in the field of design, brands and business. Educational innovation, culture and a new organizational structure underline this. AMFI has the ambition to create an environment in which the talents of professionals can fully develop, regardless of gender, age, cultural origin, nationality or disability.

AMFI is part of the Faculty of Digital Media and Creative Industries (FDMCI) of the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS). The AUAS stands for sustainable, diverse and digital and wants to be an organization in which everyone feels welcome, appreciated, seen and heard.

AMFI students are offered a broad perspective and can choose to specialize in Fashion & Design, Fashion Business & Development or Fashion & Branding. They learn to shape ideas and develop their own creative fashion identity, vision and expertise. AMFI students enrich society with distinctive concepts, products and services that have a commercial and social value. For the Fashion & Branding department we are looking for a professional with leadership qualities, a strong vision on fashion, education and the future and who can inspire and manage a team.

As Head of Fashion & Branding:

• You are responsible for the development, design, planning, organization, implementation and quality of the Fashion & Branding education at AMFI;

• Be part of the Management Team and report to the director of the AMFI;

• You work with a team of approximately 30 teachers from Fashion & Branding;

• Together with your team and the AMFI MT, you are responsible for the development, design, planning, organization, quality and updating of education;

• You are responsible for the coherence in the established curriculum, the continuous learning pathways on the one hand and the coherence with the total training offer of AMFI on the other hand;

• Contribute from a substantive and educational perspective to the renewal of the branding education and curriculum of the program as a whole;

• You are responsible for the quality assurance system of the curricula of the Branding dimension;

• Maintain your contacts with the professional field and represent the program in (national and international) meetings and at trade fairs and exhibitions;

• Translate your challenges in the fashion industry into fashion education;

• You work together with advanced researchers to be able to develop innovative research (more quickly) and integrate it into the curriculum.

Who are we looking for?

• You are a people manager, you have leadership qualities and you work result-oriented;

• You have extensive managerial experience in education and affinity with fashion;

• You are a professional with (branding) experience in a leading position in the fashion industry nationally and internationally;

• You have an innovative and future-oriented vision of fashion and fashion education;

• You have experience with work processes, analyze situations and set priorities;

• You have an excellent command of the Dutch and English language in word and writing.

• You have a (preferably relevant) master's degree;

• You are in possession of a teaching certificate or are willing to obtain it;

• Experience in higher education and a network in the fashion world is a plus.

More information about AMFI: http://amfi.nl/

Will you join our MT?

• It concerns a temporary employment contract for the duration of one year with a view to an employment contract for an indefinite period.

• An extensive package of fringe benefits, including a generous holiday arrangement and a 13th month;

• Excellent study and development opportunities through our AUAS Academy;

• Lecturers must have a didactic qualification, or must be obtained within a set period. The AUAS offers you the training for this.

Do you want to apply?

Send your CV, references, personal motivation letter and vision (1 A4) on the field of Fashion & Branding in the 21st century via the following link

-

HTNK zoekt voor De Hogeschool van Amsterdam voor het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) een: Hoofd Fashion & Branding (1,0 fte)

AMFI is het grootste mode-instituut in Nederland; het is tevens het enige mode-instituut in Nederland dat de hele modeketen bestrijkt. Het AMFI leidt studenten op voor een loopbaan in de modewereld en heeft een docenten team van ongeveer 140 medewerkers. 

Onder invloed van maatschappelijke verschuivingen en sociale vraagstukken is het modelandschap aan het veranderen en is innovatie, duurzaamheid, diversiteit en digitalisering een vanzelfsprekendheid. AMFI wil een vooraanstaande speler zijn en blijven in het werkveld van design, branding en business. Onderwijsvernieuwing, -cultuur en een nieuwe organisatiestructuur onderstrepen dit. AMFI heeft de ambitie een omgeving te creëren waarin talenten van professionals maximaal tot ontplooiing komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of beperking. AMFI is een onderdeel van de Faculty of Digital Media and Creative Industries (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA staat voor duurzaam, divers en digitaal en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd, gezien en gehoord voelt.

AMFI studenten krijgen een breed perspectief aangereikt en kunnen kiezen om zich te specialiseren in Fashion & Design, Fashion Business & Development of Fashion & Branding. Zij leren om ideeën vorm te geven en een eigen creatieve mode identiteit, visie en vakkundigheid te ontwikkelen. AMFI-studenten verrijken de samenleving met onderscheidende concepten, producten en diensten, die een creatieve, commerciële en een maatschappelijke waarde hebben.

Voor de afdeling Fashion & Branding zijn we op zoek naar een professional met leiderschapskwaliteiten, een sterke visie op mode, onderwijs en de toekomst en die een team kan inspireren en aansturen.

Als Hoofd Fashion & Branding:

• Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, inrichting, planning, organisatie, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs Fashion & Branding op AMFI;

• Maak je onderdeel uit van het Management Team en rapporteer je aan de directeur van AMFI;

• Werk je met een team van circa 30 docenten van Fashion & Branding;

• Ben je samen met je team en het AMFI MT verantwoordelijk voor de ontwikkeling, inrichting, planning, organisatie, kwaliteit en actualisering van het onderwijs;

• Ben je verantwoordelijk voor de samenhang in het vastgestelde curriculum, de doorgaande leerlijnen enerzijds en de samenhang met het totale opleidingsaanbod van AMFI anderzijds;

• Draag je vanuit een inhoudelijk en onderwijskundig perspectief bij aan de vernieuwing van het branding onderwijs en curriculum van de opleiding als geheel; 

• Ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitszorgsysteem van de curricula van de afdeling Branding; 

• Onderhoud je contacten met het werkveld en vertegenwoordig je de opleiding in (landelijke en internationale) overleggen en op beurzen, evenementen en tentoonstellingen;

• Vertaal je ontwikkelingen in de mode-industrie naar het modeonderwijs;

• Werk je samen met geavanceerde onderzoekers om innovatief onderzoek snel(ler) te kunnen ontwikkelen en te integreren in het curriculum.

Wie zoeken we?

• Je bent een people manager, beschikt over leiderschapskwaliteiten en gaat resultaatgericht te werk;

• Je hebt ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs en affiniteit met mode;

• Je bent een professional met (branding)ervaring in een leidinggevende positie in de mode-industrie nationaal en internationaal;

• Je hebt een innovatieve en toekomstgerichte visie op mode en mode-onderwijs;

• Je hebt ervaring met werkprocessen, analyseert situaties en stelt prioriteiten;

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

• Je bezit een (bij voorkeur relevant) masterdiploma;

• Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of bent bereid deze te halen;

• Ervaring in het hoger onderwijs en een netwerk in de modewereld is een pre.

Meer informatie over AMFI: http://amfi.nl/

Kom jij ons MT versterken?

• Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

• Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand;

• Uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden via onze HvA Academie;

• Docenten dienen een didactische bevoegdheid te hebben, dan wel binnen een vastgestelde periode te behalen. De opleiding hiertoe biedt de HvA je aan.

Wil je solliciteren?

Stuur je CV, referenties, persoonlijke motivatiebrief en visie (1 A4) op vakgebied Fashion & Branding in de 21e eeuw via de volgende link:Do you fit to the described profile, and are you ready for an exciting next step in your career? Please apply now with an English resume!